Seresap boluň: Semalt täze görnüşli spam barada duýduryş berýär we ony süzmegiň ýollary

Professional SEO we ökde adamlar ugrukdyryjy spam hakda hemme zady bilýärler. Recentlyaňy-ýakynda dil spamy diýlip atlandyrylýan täze spam görnüşi hödürlendi. Dil spamy Google Analytics-ä aralaşýar we web sahypaňyza ep-esli derejede zeper ýetirip biler. "Google sizi bu URL-e basmaga çagyrýar. Donald Trump-a ses beriň" habary bilen sahypaňyza ýokaşyp biler.

Semalt Digital Services” -iň ýokary hünärmeni Aleksandr Peresunko bu howply spam görnüşini suratlandyrýar we ondan gaça durmagyň usullaryny görkezýär.

Dil spamynyň ilkinji we ilkinji alamaty 2016-njy ýylyň noýabr aýynda bir-iki sany web ussady web sahypalarynda açylmadyk görnüşleri tassyklanda ýüze çykdy. Dil spamyny ele alyp başladylar we ondan nädip dynmalydygyny anyklamaga synanyşdylar. Gynansagam, islenýän netijeleri alyp bilmediler we sahypalaryny ýok etmegi dowam etdirdi.

Spamyň başga bir görnüşi, domenler pes hilli traffigi alanda we çeşmesi hemişe belli däl. Oňa ugrukdyryjy spam diýip atlandyryp bilersiňiz we ugrukdyryjy spamyň domenleri Reddit, Indiki Web we Lifehacker. Bular bigünä çeşmeler däl we bu çeşmeleriň haýsydyr birine ulag süreniňizde seresap bolmaly.

Adamlar her gün öz sahypalaryna täsir edýän spam we hakerleri ara alyp maslahatlaşýan Reddit sapaklaryny köp gören bolmagyňyz mümkin. Şol sapaklara goşulyp, dil spamy we ugrukdyryjy spam hakda has giňişleýin bilmek üçin beýlekiler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Bu görnüşleriň ikisiniň hem biri-biri bilen baglanyşyklydygyny we kanuny web sahypalarynyň gözleg motoryna zeper ýetirmegi maksat edinýändigini aýdyp bileris.

Şeýle-de bolsa, hakerleriň ulanyjylary nädip çekip, Google Analytics-i dil spamy we ugrukdyryjy spam bilen aldap biljekdigi barada hiç hili yzygiderlilik ýok. Iň erbet tarapy, saýtlaryňyza galp traffik iberip, hiç hili ak şlýapa SEO bolmazdan köp hit döredýär. Web sahypalaryna ugrukdyryjy spam we dil spamynyň iberilmeginiň iki esasy usuly bar. Birinji ýol botlardan, ikinji ýol bolsa emeli hitlerden. Botlar, Google Analytics serwerlerinde galp hitleri döredip, saýtlara iberilýär. Falsealan hitler, köp hit almak üçin dürli programmalary we programma üpjünçiligini ulanýandygyňyzy aňladýar, ýöne ygtybarly däl, sebäbi makalalaryňyzy hiç kim okamaýar.

Gynansagam, ugrukdyryjy spamy tutuşlygyna saklap bilmersiňiz, ýöne Google Analytics maglumatlarynda süzüp bilersiňiz.

Hünärmenler dil spamyny süzüp, Google Analytics hasabatyndan kanuny görünmeýän hitleri aýyryp biljekdigimizi maslahat berýärler. Mundan başga-da, Google Analytics hasabyňyzdaky traffik çeşmelerini we şübheli IP adreslerini blokirläp bilersiňiz. Web brauzerlerinde iň ygtybarly dil sazlamalarynyň uzynlygy 5-6 simwol bolup, diňe dil spamyny süzmeli.

Iberilýän spamdan dynyp bilmeris diýmek ygtybarly, sebäbi spamerler we hakerler täze usullary oýlap tapýarlar. Diýmek, olar elmydama töweregindedir we ugrukdyryjy spam we dil spamy wagtlaýyn süzülip bilner. Google Analytics hasaplaryňyzy yzygiderli barlamaly we ugrukdyryjy spam üçin süzgüç döretmeli, sebäbi bu meseläniň ýeke-täk çözgüdi.